Wednesday, January 1, 2014

திருப்தியின்மை : அகந்தை : ஆசை : பேராசை

திருப்தியின்மை

 • செருப்பில்லையென அழுதேன் நடக்க காலில்லாதவனைக் காணும் வரை
 • மெத்தையில்லையென் அழுதேன் படுக்க பாயில்லாதவனைக் காணும் வரை
 • தேவையுள்ளவர் புது தீர்வை தேடுவார்
 • திருப்தியுள்ளவர்களே மன மகிழ்வைக் காண்பார்
 • நீ விரும்பியதைத் தேடி உழைப்பது வாழ்வின் அவசியம்
 • நீ அடைந்ததை ஏற்று மகிழ்வது இன்பத்தின் இரகசியம்
 • திருப்தியும் இன்பமும் என்றும் இணைபிரியாத தோழர்கள்
 • அதிருப்தியும் துன்பமும் என்றும் இணைபிரியாத காதலர்கள்
 • நிறைந்த குடங்கள் நீரில் தளும்புவதில்லை
 • நிறைந்த மனங்கள் கண்ணீரில் ததும்புவதுமில்லை
 • அன்று தேனெடுத்து தந்து விட்டும் கையை மட்டும் சுவைத்தார்கள்
 • இன்று தேசத்தையே விற்று விட்டும் தீயை மூட்டி மகிழ்கிறாகள்
 • நிறைவாக செய்து விட்டோம் என்று என்றும் மகிழாதே
 • குறைவாக் பெற்று விட்டோம் என்று என்றும் வருந்தாதே
 • மற்றவர் உண்ணும் போது நீ வயிறு நிறைவாயே
 • மற்றவர் வெல்லும் போது நீ வயிறு எரியாதே
 • வான் பெயர்ந்து மழை பெய்யினும் கல்லுக்கு ஈரமில்லை
 • வான் போல செல்வம் வந்தாலும் கருமிக்கு இரக்கமில்லை

அகந்தை
 • அழும் போது அம்மா என்கிறோம்
 • அலுக்கும் போது அப்பா என்கிறோம்
 • விழும் போது ஆண்டவா என்கிறோம்
 • வெற்றியின் போது ‘நான்’என்கிறோம்
 • அழகான பெண் அருகில் முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி ஆபத்து
 • அகந்தையுள்ள ஆண் அருகில் துதி பாடும் கூட்டம் ஆபத்து
 • குலைக்கின்றவை ஒரு போதும் வேட்டைக்கு உதவுவதில்லை
 • கனைக்கின்ற தலைகள் ஒரு போதும் நாட்டை ஆள்வதில்லை
 • நிறைந்த நீர் உள்ள பாத்திரத்தை கை ஆடாமல் பிடித்துக்கொள்
 • நிறைந்த புகழ் உள்ள வாழ்வை தலை ஆடாமல் பார்த்துகொள்
 • ஆராவாரம் செய்யும் பூனை எப்போதும் எலி பிடிப்பதில்லை
 • ஆர்பரிக்கும் வீரன் என்றும் வெற்றிக் கனி பறிப்பதில்லை
 • செருப்பிலே நடந்தவன் காலடிச் சுவடு பதிவதில்லை
 • செருக்கிலே மிதந்தவன் காலத்துக்கும் புகழ்பெறுவதில்லை
 • சிறகில் எடை இல்லாததால் பறவை உயரம் பறக்கும்
 • அறிவில் அகந்தை இல்லாததால் புனிதர் புகழில் பறப்பார்
 • வாளின் நீளத்தை பொறுத்தே காயத்தின் ஆழம் அமையும்
 • வாயின்(அகந்தையின்)நீளத்தை பொறுத்தே அழிவின் ஆழம் இருக்கும்
 • முகத்துக்கு முன் உமிழ்பவரை சகிப்பவன் புகழ்டைவான்
 • முகத்துக்குமுன் புகழ்பவரை ரசிப்பவன் இகழடைவான்

ஆசை
 • உழைப்பே அதிகரித்தால் இன்பமே தரும்
 • தேவைகள் அதிகரித்தால் துன்பமே வரும்
 • ஓசை உள்ள இடத்தில் அமைதி இல்லை
 • ஆசை உள்ள இதயத்திலும் அமைதி இல்லை
 • அள்ள அள்ள குறையாதது அறிவு
 • குவிய குவிய நிறையாதது ஆசை
 • அறிவை வளர்த்துக் கொண்டால் ஆனந்தம் அடையலாம்
 • ஆசையை வளர்த்துக் கொண்டால் அவஸ்தை அடையலாம்
 • காற்றிலே சுடரென காமத்திலே தள்ளாடும் சபல மனம்
 • ஆற்றிலே படகென ஆசையிலே அல்லாடும் ஏழை மனம்
 • அலைகள் போல அவன் ஆசைகள் கரைகின்றன‌
 • வலைகள் போல அவன் வாழ்க்கையை பிணைக்கின்றன‌
 • இரண்டாம் இடத்திலிருந்து முரண்டு பிடித்தால் இருக்கவும் இடமிருக்காது
 • இருக்கும் இடத்தைவிட்டு பறக்க பார்த்தால் படுக்கவும் இடமிருக்காது
 • புகழ் ஆசை என்பது தூய ஆடையிலே அழக்காகும்
 • போக ஆசை என்பது தூய அன்பருக்கு இழக்காகும்
 • பசியால் பற்றிய வயிறு கூரை நெருப்பை விட கொடியது
 • காமம் பற்றிய மனம் காடு தப்பிய விலங்கை விட விபரீதமானது
 • ஆடையின்றி கூட மனிதன் வாழ்வாள் ஆசையின்றி வாழமாட்டான்
 • உணவின்றி கூட ஒருவள் இருப்பாள் ஓசையின்றி இருக்கமாட்டான்

பேராசை
 • உலகு உள்ள பொருள் எல்லாம் துய்ப்பினும் பின்னும்
 • நிலை பெற நிரம்பாதே மனிதருக்குள்ள ஆசைதானே
 • கள்ளம் இல்லாத பிள்ளை உள்ளம் கொடுத்தான் இறைவனே
 • காசும் பணமும் ஆசையும் வளர்த்துக் கொடுத்தான் மனிதனே
 • ஆறடி நிலத்துள் அடங்கும் மனிதர் ஒரடிக்கும் போராடி அழிகிறார்
 • பெண்ணிடம் பிறந்து வளர்ந்த மனிதர் பெண்ணுக்காக போராடி மடிகிறார்
 • பட்டாம் பூச்சி போல தானும் பறந்து பார்த்து தீயில் விழுந்தது பூ
 • பறக்கும் புறா போல தானும் பறந்து பார்த்து விழுந்தது கோழி
 • இருப்பதைக் கொண்டு சிறந்து வாழ்பவன் தொழிலாளி
 • இருப்பதை மறந்து பறந்து வீழ்பவன் முதலாளி
 • முதலை கூட பிடித்த பிடியை விடலாம் ஆனால்
 • மனிதர் தம் ஆசை பிடியை விடுவதே அரிதே
 • ஆளும் ஆசையோ உலகளவு
 • வாழும் ஆசையோ கால அளவு
 • காம ஆசையோ கடலளவு
 • ஞான ஆசையோ கடுகளவு
 • ஆப்பசைத்து அகப்பட்ட மந்தி போல பெண்ணாசையில் அழிந்தது சில‌
 • பறப்பதற்காக பல்லுடைத்த மந்திபோல பேராசையில் அழிந்தது சில‌
 • மண்ணுக்கு ஆசைப்பட்டார் அடைந்ததும்  விண்ணுக்கு ஆசைப்பட்டு வீழ்ந்தார்
 • பொன்னுக்கு ஆசைப்பட்டார் அடைந்ததும் பெண்ணுக்கு ஆசைப்பட்டு அழிந்தார்

No comments:

Post a Comment